Cart

Общи условия

  Условия за ползване

Настоящите общи условия съдържат правила за работа и потребление за покупка на продукти, между онлайн магазинът  и Клиентът, който е изявил по електронен път в уебсайта съгласие с Общите условия.

Извършвайки поръчка от сайта, Клиентът декларира, че е запознат с  настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с онлайн магазина.

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта.

1. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

2. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

3. Публикуване на информация за стоките.

Ние не носим отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Всички публикации и снимки в сайта са интелектуална собственост и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без изричното писмено съгласие, включително не могат да бъдат копирани части от тях в блогове или сайтове на трети лица. Не се разрешава използването на съдържанието на сайта или части от тях чрез визуализация или внасяне чрез frame в друг сайт.

Всички данни от форми за комуникация в Страниците са подчинени на мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни.

4. Условия за поръчка на стоки

Офертите съдържат основна информация за предлагания  продукт съобразно вида му и указване на цената му.

Част от офертите са придружени със снимков материал. Указаната цена на отделната стока е крайна.

Цената за доставка автоматично се калкулира по време на създаване и финализиране на поръчка. При поръчката клиентът задължително посочва изискваните данни (две имена, телефон, валиден имейл адрес и адрес за доставка, би  могло да е офис на куриера), чрез който е възможно да се установи обратна връзка от наша страна. Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва онлайн магазина  със задължението за изпълнение на доставката.

При успешно направена поръчка, Клиентът получава потвърждение за направена поръчка чрез електронна поща на посочения от него имейл адрес (Фирмата не носи отговорност, ако Клиентът не получи този имейл). В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката и датата на която е направена. Потвърждение по телефон се извършва винаги преди да изпратим поръчката към куриера.

С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.

Отказ на поръчка Клиентът може да се направи чрез имейл. За да е валиден отказът, Клиентът трябва да предостави номера на направената поръчка

5. Условия и начини за плащане.

Плащането на стоките се извършва при доставка на стоката (наложен платеж).

6. Условия за доставка

Преди предаването на стоката към куриера винаги информираме Клиентът по телефона. Клиента се задължава да посочи точен и валиден телефон, както и адрес за доставка, да  плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, при наличие на такива, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, да получи продукта. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.  

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите по транспорта се заплащат при получаване на стоката. Заплащането на дължимата цена на стоката и доставката става чрез  наложен платеж директно на куриера.

Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена за стоката и доставката.

7. Отказ за получаване на поръчана стока

В срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от Вас можете да се откажете от закупените стоки. Съгласно разпоредбите на  чл. 55 от ЗЗП:

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:

1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;

2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 саизпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на следните видове договори:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока по ал. 1;

2. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;

3. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти разпечатани от потребителя;

6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

7. за хазартни игри и лотарии.

(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за финансови услуги в срок 14 дни.

(4) Когато доставчикът не изпълни задълженията си по чл. 54, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата.

(5) Когато информацията по чл. 54 е предоставена на потребителя в рамките на срока по ал. 4, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на предоставянето й.

(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Транспортните разходи замяна и връщане на закупен продукт са за сметка на клиента.

Клиент, поръчал стока от електронния магазин има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

1.Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена

2.Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката

3.Ако не е спазен обявеният срок за доставка

4.Рекламации на по- горе изброените пунктове се извършват  в момента на доставката.

(8). Гаранционни условия

Транспортните разходи по гаранционното обслужване на закупен продукт са за сметка на клиента.

(9). Поверителност

Ние гарантираме конфиденциалност на личните данни.  Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана никъде в прав текст, освен ако той изрично не е разрешил.

Клиентът носи пълна   отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез  използване на потребителското име и парола. Препоръчва ме в края на всяка сесия да използвате бутона Изход.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

Цветовете, който виждате на вашият монитор зависят от самия монитор, ние не може да гарантираме, че той ще ви покаже реалните цветове.

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на сайта на 24. Май  2018г.